Skip to main content
Monthly Archives

November 2011

What's the role of medical museums in the emerging biosociety?

By Biomedicine in museums

What role can science communication units and sci-tech-med museums play in the emerging biosociety?

The forthcoming conference ‘Towards a sustainable bio-based society: aligning scientific and societal agendas for bio-innovation’ in Amsterdam 9-11 May 2012, might provide some food for thought.

Organised by the CSG Centre for Society and the Life Sciences, the three-day meeting will bring together academics, policy experts and industry to identify key trends in ‘”the co-evolution” of contemporary biosocieties and life science research on the other and “develop a roadmap towards a sustainable bio-based economy through the alignment of scientific and societal agendas”. Relevant topics include reflections on the societal aspects of the following issues:

 • Sustainable bio-innovation
 • Societal impact of synthetic biology and bionanoscience
 • Private/public partnerships and IPR
 • Biomimesis, biomaterials and biofuels

More info from www.society-lifesciences.nl and from Olga Crapels at crapels@society-lifesciences.nl.

Den embryologiske forfaldsæstetik

By Biomedicine in museums

I søndags skrev jeg om de verdensunikke og truede samlinger af embryologiske præparater ved Tornbladsinstitutet i Lund. Det var en appetizer til dagens post …

… som handler om en workshop som Institutionen för Konsthistoria och Visuella Studier ved Lunds Universitet arrangerer den 26. -27. januar 2012 med Tornblad-samlingerne i fokus:

Första dagen kommer att ha mer av ett medicinhistoriskt perspektiv i jämförelse med andra dagen där vi möter materialet med ett konstnärligt angreppssätt samtidigt som vi är öppna för även andra sätt att förstå materialet. Denna öppenhet är nödvändig då materialets beskaffenhet är sådan att det svårt att fälla tvärsäkra omdömen. Det är lätt att helt enkelt tystna inför samlingarna (min kursiv!).

Her er det foreløbige program for workshoppen:

 • Bengt Källén, prof. em., forstander for Tornbladinstitutet
 • Annika Berg, Framtidsstudier, Uppsala Universitet: “Om Ivar Broman, mellankrigstidens anatomer och hanteringen av döda kroppar”
 • Solveig Jülich, Idéhistoria, Stockholms Universitet: “Det offentliga fostret: Några historiska kommentarer”
 • Erika Larsson, Konsthistoria, Lunds Universitet: “Animalitet i Rineke Dijkstras New Mothers”
 • Johanna Rosenquist, Konsthistoria, Lunds Universitet: “Dark craft i vetenskapens källare”
 • Moa Goysdotter, Konsthistoria, Lunds Universitet: “Damien Hirsts Pickled Animals – estetisering av djur i formaldehyd och dess konstmarknad”
 • Thomas Söderqvist, Medicinsk Museion, Köpenhamns Universitet: “Förfallets estetik: en utmaning för klassiska vetenskaps-, teknologi- och medicinmuseer”
 • Malin E. Nilsson, konstnär och fotograf: Dokumentation av samlingarna utifrån konsten som undersökande praktik.

Workshoppens indhold er ikke helt fastlagt — så der er stadigvæk mulighed for interesserade deltagere at komme med indspark.

Antallet deltagere er begrænset til 30 personer. For mere information, kontakt PhD-studerende Adam Brenthel, Konsthistoria och Visuella Studier, Lunds Universitet (adam.brenthel@kultur.lu.se)

What is the use of the genre of biography for understanding contemporary biomedicine?

By Biomedicine in museums

Why write about the life and work of contemporary biomedical and life scientists? What is the use of the genre of biography for understanding contemporary biomedicine? Is it just history by other means, or does biography writing have other uses as well?

In an article titled “The Seven Sisters: Subgenres of Bioi of Contemporary Life Scientsts”(Journal of the History of Biology, vol. 44, pp. 633-650, 2011), I’m approaching these questions by analysing seven kinds of subgenres of scientific biography.

My point of departure for the analysis is the most common use of the genre today, i.e., as a method for writing contextual history of science (this is what I call biography as an ancilla historiae).

In the following sections of the paper, I discuss three other acknowledged contemporary uses of the genre: as a means for understanding the construction of scientific knowledge; as a way of promoting the popular understanding of and engagement with science; and as belles-lettres.

Then I discuss two important, but presently less acknowledged, kinds of biography: as a medium for the public commemoration of an alleged great person (eulogy) and as private commemoration (labor of love).

The paper ends with a discussion of the use of biographies of life scientists as a virtue ethical genre — a genre that implicitly or explicitly contributes to how to live a ‘good life’ in science.

JHB is a Springer-hosted journal so it’s all behind a paywall, but interested friends and colleagues can get a personal pdf-reprint.

Kulturhistorisk vandalisme truer verdensunik embryologisk samling i Lund

By Biomedicine in museums

Organisatorisk set er der ikke meget tilbage af Tornbladsinstitutet (tidligere også kendt som Embryologiska Institutionen) ved Lunds Universitet. Instituttet blev dannet i 1931 ved en privat donation og den nuværende forstander gik i pension for mere en ti år siden.

Universitetet vil gerne bruge den smukke bygning til andet. Det er bare et problem — den store samling af embryologiske præparater i kælderen. Det drejer sig dels om en stor samling snitpræparater af embryoer fra en række dyr i forskellige udviklingsstadier, dels om en samling hele embryoer fra en lang række dyrearter, dels om et mindre antal humane abnorme foster.

I 2006 bad dekanen for det medicinske fakultet ved Lunds Universitet mig om at vurdere samlingens værdi. Jeg skrev at samlingen, såvidt jeg kunne vurdere, var uden modstykke:

Till Medicinska Fakulteten
Lunds Universitet

Värdering av samlingarna på Tornbladsinstitutet

Tack för uppdraget. Det har varit intressant och lärorikt. Jag har besökt Tornbladsinstitutet vid två tillfällen i oktober och november, sammanlagt ca. 6 timmar, och har därigenom fått god insikt i förhållandena, dels genom självsyn, dels genom samtal med professor Bengt Källén. Vid ett av tillfällena deltog också konservator Ion Meyer, Köpenhamns Universitet, som expert på konservering av humana prepatater.

Jag kan bara uttala mig i min egenskap av medicinhistoriker och museumsman. Jag kan inte uttala mig om samlingarnas evt. nutida medicinska eller naturvetenskapliga värde.

För mer detaljerad beskrivelse av samlingarna, se Jonas Bromans utlåtande. Min värdering härutöver är:

Mht. snittsamlingen: Om den eventuellt inte skulle anses ha vetenskapligt värde, så måste den under alla omständigheter bevaras som ett fantastiskt historiskt dokument över en viktig period i den komparativa embryologins historia. Jag kan inte påminna mig att ha sett en liknande samling i något museum i Europa. Det finns flera forskargrupper i Europa (tex. den embryologihistoriska gruppen vid Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, finansierad av Wellcome Trust) som bedriver forskning om ämnet och som dessutom är intresserade i vetenskapens materiella historia och som därför vore mycket intresserade i att kunna använda sig av samlingen. Samlingen är väl bevarad och kräver endast marginella konserveringsåtgärder. Min rekommendation är att den doneras till en naturhistorisk eller medicinhistorisk institution inom eller utanför Sverige. Det torde inte stöta på etisk patrull.

Mht. normalembryosamlingen: För denna samling gäller också att om den inte skulle anses ha vetenskapligt värde, så måste den bevaras för framtiden som en medicinhistorisk samling. Den enda samling i Europa den kan jämföras med är den komparativa-anatomiska samlingen vid Royal College of Surgeons i London (Hunterian Collection), men denna samling har nästan inget embryologiskt material.

Normalsembryosamlingen är, liksom snittsamlingen, ett enastående historiskt dokument över en viktig period i den internationella komparativa embryologins historia. Tyvärr är den i dåligt skick och kräver restaurering svarande till ca. ett års konserveringsarbete. Min rekommendation är att om ingen vetenskaplig institution kan ta emot den, så bör den doneras till en medicinhistorisk institution inom eller utanför Sverige. I givet fall bör man försäkra sig om att den verkligen blir bevarad, eftersom det alltid finns en risk för att den kan komma att destrueras av förment etiska skäl.

Mht. den patologiska embryosamlingen: Det finns en hel del liknande samlingar i Europa. Men denna lilla samling är i mycket gott skick och det bästa lösningen vore därför att donera den till ett museum som redan har motsvarande samlingar för att komplettera dessa. Därigenom löser man också de evt. etiska invändningar som evt. kan göras mot en donation.

I alla tre fallen finns det institutioner i de nordiska länderna som kan ta emot samlingarna. Kostnaderna för donator/mottagare ska dock inte underskattas. Snittsamlingen fyller en rad tunga plåtskåp som kan vara besvärliga attt flytta. Normalembryosamlingen kräver i storleksordningen 0,5 mill. kr för konservering. Den patologiska samlingen kan däremot doneras utan större omkostningar.

Sammanfattningsvis: Alla tre samlingarna gjorde ett mycket stort intryck på mig. Jag har under mina år som medicinhistoriker och museumsman inte sett något liknande. Snitt- och normalembryosamlingarna har såväl kultur- och medicinhistoriskt som musealt stort internationellt värde. Den patologiska embryosamlingen är mindre unik, men till gengäld lätt att avyttra till en lämplig (också etiskt ansvarig) mottagare.

Låt mig tillägga att en destruktion av någon eller delar av samlingarna vore att betrakta som en form för kulturhistorisk vandalism. Det är ingen tvekan om att det handlar om unika samlingar, såväl kultur- och medicinhistoriskt som musealt, och uppgiften består således i att finna seriösa mottagare (”fosterhem”) åt dem.

Med vänlig hälsning,

Köpenhamn den 5 december 2006

Thomas Söderqvist

Som sagt ved jeg ikke om samlingen har naturvidenskabelig værdi. Men det er ikke nogen som helst tvivl om, at den har meget stor kulturhistorisk værdi.

I de fem år som er gået siden jeg skrev ovenstående rapport er der ikke sket noget. Ingen institution har villet tage ansvar for samlingen. Det er en overhængende risiko for at den vil blive destrueret når universitetet bestemmer sig for at istandsætte bygningen og bruge den til andre formål. Det ville være kulturhistorisk vandalisme.

Men nu har kunsthistorikerne i Lund begyndt at interessere sig for samlingen (se efterfølgende post). Lad os håbe at det planlagte seminar i slutningen af januar vil skabe så meget opmærksomhed omkring samlingen, at den bliver bevaret for fremtiden.

The exhibition as a cross-disciplinary interface between scientific research and public engagement

By Biomedicine in museums

A couple of weeks ago, I was asked to contribute to a workshop on interdisciplinarity and ageing research, organised by Lene Otto and the humanities section of the Center for Healthy Aging here in Copenhagen on Wednesday 14 December.

Why interdisciplinarity? Well, the Center is pretty big — about 150 biomedical scientists, epidemiologists, health service researchers, ethnologists, etc., plus a few communication scholars here at Medical Museion — and the problem of knowing what the others in the Center are doing (not to mention trying to work together) is something this Center shares with many other multidisciplinary research institutions.

So to inspire and strengthen interdisciplinarity within the Center, Lene Otto has invited Durham-based sociologist Tiago Moreira to stay with us for a year — and this workshop is an appetiser for what he will try to achieve in the months to come.

Tiago probably doesn’t know much about science communication in museums, so here’s where I come into the picture. My contribution to the workshop will be to suggest that making museum exhibitions is an excellent pragmatic route to foster interdisciplinarity.

My (so far rather speculative!) idea is quite simple:

When speaking and writing on the basis of research texts, scientists and scholars tend to stay close to their disciplinary traditions. The research text (published papers, posters, power presentations, research proposals, etc.) is a manifestation of disciplinary entrenchment. Each word, each phrase, derives its meaning from a given disciplinary context. Furthermore, there is rarely a common always-already interdisciplinary text on the table to be interpreted; instead, each scientist/scholar throws his/her own text into the circle. As a consequence, when scientists and scholars meet on the basis of their texts, interdisciplinarity (and cross-disciplinarity) becomes an uphill struggle.

Images and material things, on the other hand, are not as easily co-opted into disciplinary discourses. Both images and artefacts are open to a much more varied range of interpretations than texts are. Material artefacts, especially, are curiously resistant to disciplinary reductions. When scholars and scientists meet around material artefacts, the presence of the object invites to interaction. 

The consequence of this line of reasoning is that the involvement of scholars and scientists in curatorial tasks and exhibition-making might facilitate cross-disciplinarity better than text-based interaction. Selecting, curating and making sense out of material objects and putting material things together in meaningful three-dimensional arrangements in order to engage the public might, I suggest, be highly conducive for cross-disciplinary thinking and practice.

Does this make sense? I’ve got two and a half week to work out the idea — if you have some good arguments pro or con, please let me know.

And by the way, here’s the preliminary programme for the workshop:

 • Tiago Moreira, ‘Gerontology and changing conceptions of inter-disciplinarity’.
 • Thomas Söderqvist, ‘The exhibition as a cross-disciplinary interface between scientific research and public engagement’.
 • Group discussions on barriers and facilitators of cross-disciplinary collaboration in the study of ageing

It takes place on Wednesday, 14 December, between 10 am and 1 pm. The venue and the final programme will be announced here soon.

Narrativity and medicine

By Biomedicine in museums

The Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine (which I have reported about before in our Danish blog) is holding its first meeting at Medical Museion, Friday 9 – Saturday 10 December. Here’s the list of speakers (in chronological order):

 • Thomas Söderqvist: Are There Any Narratives in These Exhibitions?
 • Rita Charon: What is Medicine For? A Radical Recognition, an Honor Restoried and Restored
 • Eva Hammershøy: A Strategy for Literature and Medicine
 • Rolf Ahlzén: Medical Humanities: Straddling the Disciplines?
 • Kari Nyheim Solbrække: Gender or Human Suffering: Do We Have to Choose? Using a Narrative Inquiry to Sensitize the Field of Masculinity and Illness
 • Helle Sofie Wentzer and Jane Ege Møller: The Writing Turn in Patient Communication?
 • Petter Aaslestad: ‘There is Nothing Reasonable to Get Out of Him’: Medical Records of Sami Psychiatric Patients 1900-194
 • Neil Vickers: The Work of the Centre for the Humanities and Health at King’s College London: An Interim report
 • Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen: Sykdom som litteratur – Illness as Literature
 • Katarina Bernhardsson: Literature and Medicine: A Two-way Connection
 • Yvonne Leffler: The Healing Function of Fictional Stories
 • Ásdís Egilsdóttir: Disruption of Divine Balance: Disease and Healing in the Middle Ages
 • Michael Høxbro Andersen: Symptomatology in the Borderlands Between Medicine and Literature
 • Daniel Brodén: An Unhealthy Welfare State? The Analytical Challenge of Filmmaker Roy Andersson
 • Karin Christiansen, Lise Gormsen and Per Vestergaard: ‘The Good Doctor’: Reading Literature and Philosophy
 • Nina Bjerre Andersen: ‘Something That Most of Us Do Anyway’: Personal Reflections of Medical Students at the University of Aarhus
 • Kristin Margrethe Heggen: Narrative Approach as a Learning Strategy in the Formation of Novice Researchers

There may one or two extra seats left: For more information, contact the organiser, Jens Lohfert Jørgensen (jenslj@hum.ku).

Who owns the data collected from implanted monitoring devices?

By Biomedicine in museums

One of the key issues in the Health/Medicine 2.0 movement is who has control over medical knowledge and information. Raw data produced in hospital laboratories have by tradition been unavailable to patients. But one would expect that data produced by implanted medical devices should be accessible for the person who carries them.

Not necessarily so. A case in point is an American patient, who had a defribrillator implanted after being diagnosed with hypertrophic cardiac myopathy. The patient believes having access to data collected by his device could help him find out what triggers his abnormal heart rhythms. He has already discovered that alcohol and caffeine may be involved, but more detailed data would make his self-analysis more accurate.

But the manufacturer has told him that the defibrillator device is implanted to deliver therapy, not to provide him with information; that’s not part of their “business model”. A spokesperson for Medtronic says they understand patients want to see their data, “but we want to make sure it’s data that is valuable to them”.  

Basically, it’s a question of who owns the data and who decides what’s valuable. It reminds me of some social media’s view that everything I write on “my” profile is their property, or search machines who want to sort the results of my searches according to what they believe is valuable for me.

(from Technology Review).

ScienceRoll 5 years today

By Biomedicine in museums

ScienceRoll has its fifth birthday today. Summarizing his experience of 2427 posts, 10,699 comments and over 2,2 million visitors, it’s founder and only contributor Bertalan Meskó writes:

Blogging became a part of my everyday routine and now plays a major role in my professional life. I launched it in 2006 as a medical student and now I write the entries every day as a physician and researcher running Webicina.com as well.

One can hardly overestimate Berci’s impact on the development of health/medicine 2.0 awareness over these five years. Congratulations!

A historian of science's dream job

By Biomedicine in museums

Where in the world can a historian of science get a job, which is designed to

provide scholars of the first rank with the freedom and resources to pursue an innovative and ambitious research program, which includes the possibility of hiring researchers and offering pre- and postdoctoral fellowships as well as inviting visiting scholars.

The academic dream position — one without any formal teaching obligations and with good administrative, library, and computer support.

At the Max Planck Institute of History of Science in Berlin, of course. They have just announced the vacant director positon of one of their three departments.